งานวิจัยด้านสาธารณสุข

March 20th, 2008

ชื่อเรื่องงานวิจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ของสตรี อายุ 35 – 59 ปี ในเขตตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ผู้วิจัย สุนีย์   ชมภูนิช, บัวทอง   กรสุวรรณเลิศ

ชื่อเรื่องงานวิจัย การรับรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ผู้วิจัย มงคลชัย     แก้วเอี่ยม

ชื่อเรื่องงานวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในชมรมดอกลำดวน ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ผู้วิจัย นางปิยะนุช แก้วเรือง, นายอันฟามร์ ศิริโต

ชื่อเรื่องงานวิจัย ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนของผู้จำหน่ายอาหารในการเลือกซื้ออาหารสดมาจำหน่ายในตลาดนัดเขตเทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ผู้วิจัย พิศิษฐ์ สวนนาค, ปราณี แก้วดำรงค์

ชื่อเรื่องงานวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนบ้านหนองใยบัว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ผู้วิจัย นางสุมณฑา สร้อยน้ำ, นางสุมาลี วงศ์สุรเศรษฐ์

ชื่อเรื่องงานวิจัย ความคิดเห็นของนักศึกษา ภาค กศ.พป. มหาวิทยาราชภัฏนครปฐม ที่มีต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อประสบปัญหาเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ผู้วิจัย นายวงศสถิตย์  เหลืองธำรงสกุล, นายอาทิตย์      วุฒิวงศ์วณิช

ชื่อเรื่องงานวิจัย พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้วิจัย นางสาวฤทัยชนก กุลสืบ, นางสาววรัญญา เชื้อทอง

ชื่อเรื่องงานวิจัย ความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้วิจัย ภากรณ์ น้ำว้า, ศิริวิมล วันทอง

ชื่อเรื่องงานวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้ากับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของ

ผู้วิจัย กฤติกา บุญรัตนประภา, รสรินทร์ บัวทอง

ชื่อเรื่องงานวิจัย ความสัมพันธ์ของความรู้ ความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตน การบริโภคอาหารกับการป้องกันการเกิดโรคในช่องปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ผู้วิจัย นางสาวนฤมล สีประโค, นางสาวรุ่งพร ทั่งเหล็ก

ชื่อเรื่องงานวิจัย พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ผู้วิจัย ธราธร ดวงแก้ว, หิรัญญา เดชอุดม

ชื่อเรื่องงานวิจัย พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน หมู่ที่ 9 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ผู้วิจัย เกษรา ชาวนาห้วยตะโก, จิราพรรณ ชื่นเจริญ

ชื่อเรื่องงานวิจัย พฤติกรรมการสร้างสุขภาพด้านการออกกำลังกายของประชาชนวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง

ผู้วิจัย นางสาวปวีณา ปัจฉิมเขตต์, นางสาวพุ่มพวง ดอกเนียม

ชื่อเรื่องงานวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้วิจัย ประวิทย์ เขียวอ่อน, สิริวรรณ กุหลาบแก้ว

ชื่อเรื่องงานวิจัย ความรู้และการปฏิบัติตนของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่คลินิกโรคเบาหวาน ศูนย์สุขภาพชุมชน สถานีอนามัยหัวโพ ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ผู้วิจัย นางสาวกันธิกา ทวีรอด, นางสาวตรีทิพย์ อนงค์ทอง

ชื่อเรื่องงานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้วิจัย ศรันญา ด้วงเจริญ, ศันสนีย์ อรุณศิริ

ชื่อเรื่องงานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรในโรงพยาบาลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้วิจัย กันทิกา หลวงทิพย์, ดาริณี สีนวล

ชื่อเรื่องงานวิจัย ความพึงพอใจในการใช้ห้องสุขาของนักศึกษาภาค กศ.พป.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้วิจัย นิตยา ยังขยอ, น้ำเพชร วีทอง

ชื่อเรื่องงานวิจัย พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้วิจัย กิติยา คำพึ่งพร, สุภาพร แซ่ฉั่ว

ชื่อเรื่องงานวิจัย พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้วิจัย หทัยกาญจน์ โสตรดี, อัมพร ฉิมพลี

ชื่อเรื่องงานวิจัย พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 โรงเรียนบ้านนาสร้างและโรงเรียนวัดวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ผู้วิจัย นางสาว พัชราภรณ์ หมื่นจง, นางสาว รองรัตน์ อองกุลนะ

Entry Filed under: ข่าวประชาสัมพันธ์

Leave a Comment

Required

Required, hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS FeedMenu

Link

Categories

Calendar

September 2015
M T W T F S S
« Mar    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930