หน้าหลัก
..................................................................
ทุนการศึกษา
..................................................................
จัดหางาน
..................................................................
กองทุน กยศ.
..................................................................
กองทุนเงิน กรอ.
..................................................................
 
 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ
..................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายใน
..................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก
..................................................................
ข่าวโฮมรูมประจำสัปดาห์ กยศ.
..................................................................
ข่าวกยศ.
..................................................................
ข่าว กรอ.
..................................................................
ข่าวกิจกรรมเครือข่ายกองทุน
 
ข่าวบริการอาชีพและตำแหน่งงานว่าง
 
ผลงานดีเด่น
..................................................................
รูปผลงานดีเด่น
..................................................................
ผู้ดูแลระบบ
..................................................................
 
ศึกษาการกู้ยืมผ่านระบบ NPRU Loan
..................................................................
ศึกษาการกู้ยืมผ่าน e-Studentloan
..................................................................
www.studentloan.ktb.co.th
..................................................................
www.studentloan.or.th
..................................................................
ตรวจสอบยอดหนี้ผู้กู้
..................................................................
ขณะนี้ onlines  4 คน
เริ่มนับ 24/06/48
กยศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพ ระหว่างศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวะศึกษา และระดับอุดมศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครองและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม โดยมุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมจะสามารถเล่าเรียนได้จนสำเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตสำนึกในการชำระหนี้คืนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไป
[06/09/53]  ข่าวโฮมรูมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำวันที่ 6 - 10 กันยายน 2553
[05/09/53]  คณะผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ. ม.ราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ e – Audit กองทุน กยศ.
[01/09/53]  บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม มอบของรางวัลแก่ผู้กู้กองทุน กยศ. ม.ราชภัฏนครปฐม ที่สมัคร KTB Online และเป็นผู้โชคดีในการจับสลากรับของรางวัล ประจำปีการศึกษา 2553
[31/08/53]  กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏนครปฐม จัดโครงการเครือข่าย กยศ. น้อมจิตคารวะทดแทนคุณบิดร มารดา รักษ์โลกตอบแทนคุณพระแม่ธรณี ตามแบบฉบับมูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไต้หวัน
[30/08/53]  กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏนครปฐม จัดโครงการเครือข่าย กยศ. ต้นแบบแห่งคุณธรรม ตามแบบฉบับมูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไต้หวัน
[30/08/53]  กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏนครปฐม จัดประชุมผู้ประกอบการหอพัก “โครงการหอพักปลอดอบายมุข ครั้งที่ 2”
[30/08/53]  คณะผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ. และผู้นำนักศึกษา ม.ราชภัฏนครปฐม เข้ารับการอบรมรูปแบบความสำเร็จในการปลูกฝังคุณธรรมผ่านสถานศึกษา ตามแบบฉบับมูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไต้หวัน
[25/08/53]  ตำแหน่งงานว่าง
[25/08/53]  เชิญร่วมงานธงฟ้า
[17/08/53]  ชมรมเครือข่ายกองทุน กยศ. ม.ราชภัฏนครปฐม จำนวนกว่า 4,300 ราย เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและปรับภูมิทัศน์คลองเจดีย์บูชา ระยะที่ 2
[16/08/53]  ข่าวโฮมรูมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2553
[10/08/53]  ข่าวโฮมรูมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2553
[03/08/53]  ข่าวโฮมรูมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2553
[30/07/53]  บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม ร่วมกับ ฝ่ายกองทุน กยศ. ม.ราชภัฏนครปฐม ดำเนินการแจกบัตรนักศึกษา ระบบ AUTO I PAC
[30/07/53]  อธิการบดี ม.ราชภัฏนครปฐม รับมอบทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้า นครปฐม ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
 
 
     
   
 

 
ติดต่อเรา
 


ที่อยู่

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

info_npru@yahoo.com
โทร. (034) 261021 – 36 ต่อ 765 , 1852 (034) 261096
โทรสาร (034) 261096
ติดต่อ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กองทุน กยศ.

My link
.....................................................................................................
+ http://ps.npru.ac.th/icl
+ http://nls.npru.ac.th/npru/

 
 
© COPYRIGHT 2009 :: ps.npru.ac.th/icl/ :: ALL RIGHTS RESERVED ::