หน้าหลัก
..................................................................
ทุนการศึกษา
..................................................................
จัดหางาน
..................................................................
กองทุน กยศ.
..................................................................
กองทุนเงิน กรอ.
..................................................................
 
 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ
..................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายใน
..................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก
..................................................................
ข่าวโฮมรูมประจำสัปดาห์ กยศ.
..................................................................
ข่าวกยศ.
..................................................................
ข่าว กรอ.
..................................................................
ข่าวกิจกรรมเครือข่ายกองทุน
 
ข่าวบริการอาชีพและตำแหน่งงานว่าง
 
ผลงานดีเด่น
..................................................................
รูปผลงานดีเด่น
..................................................................
ผู้ดูแลระบบ
..................................................................
 
ศึกษาการกู้ยืมผ่านระบบ NPRU Loan
..................................................................
ศึกษาการกู้ยืมผ่าน e-Studentloan
..................................................................
www.studentloan.ktb.co.th
..................................................................
www.studentloan.or.th
..................................................................
ตรวจสอบยอดหนี้ผู้กู้
..................................................................
ขณะนี้ onlines  4 คน
เริ่มนับ 24/06/48
กยศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพ ระหว่างศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวะศึกษา และระดับอุดมศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครองและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม โดยมุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมจะสามารถเล่าเรียนได้จนสำเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตสำนึกในการชำระหนี้คืนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไป
[08/10/50]  ตัวอย่างขอกู้เพิ่มเติม (ราชภัฏกาญ)
[03/10/50]  แนวปฏิบัติในการจัดทำสัญญา กรณีผู้กู้กองทุน กรอ. ภาคปกติ และภาค กศ.พป.ที่สามารถกู้ได้เฉพาะค่าลงทะเบียนเรียนเพียงอย่างเดียว ประจำปีการศึกษา 2550
[02/10/50]  แนวปฏิบัติในการจัดทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอมกรณีนักศึกษาผู้กู้กองทุน กรอ.ที่ขอกู้กองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2550
[02/10/50]  ประกาศเรื่องการปรับเปลี่ยนวันโอนเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับผู้กู้กองทุน กยศ.ทุกคน
[01/10/50]  หัวหน้าห้องชั้นปี 2 ทุกหมู่เรียน ติดต่อรับใบแปลงหนี้จากกองทุน กรอ.เป็นกองทุน กยศ.พร้อมแนวปฏิบัติฯ ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2550 ณ ห้องหน่วยทุนการศึกษา
[01/10/50]  โฮมรูมหน่วยทุนการศึกษา ประจำวันที่ 24 - 28 กันยายน 2550
[01/10/50]  นักศึกษากองทุน กยศ. มรภ.นครปฐม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เขตภาคกลาง ระดับอุดมศึกษา "โครงการนักเรียน นักศึกษา กองทุนฯ ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2549"
[01/10/50]  ก้าวสู่ความสำเร็จบนเส้นทางแห่งเกียรติยศ.....มรภ.ราชภัฏนครปฐม ได้รับรางวัลชนะเลิศสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ ดีเด่น ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2549
[25/09/50]  ประกาศผลการคัดเลือก "โครงการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2549"
[22/09/50]  กองทุน กยศ. ม.ราชภัฏนครปฐม ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลชนะเลิศ โครงการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ ดีเด่น ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2549
[17/09/50]  ข่าวโฮมรูมหน่วยทุนการศึกษา ประจำวันที่ 17 - 21 กันยายน 2550
[16/09/50]  หน่วยทุนการศึกษา ร่วมกับ สนง.จัดหางานจังหวัดนครปฐม จัดโครงการอบรมแรงงานไทยเพื่อความมั่นคงในอาชีพ ครั้งที่ 2/50
[15/09/50]  หน่วยทุนการศึกษา มรภ.นครปฐม ร่วมกับสำนักงานกองทุน กยศ.จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ ประจำปีการศึกษา 2550 ครั้งที่ 2
[15/09/50]  หน่วยทุนการศึกษา มรภ.นครปฐม ร่วมกับสำนักงานกองทุน กยศ.จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ ประจำปีการศึกษา 2550 ครั้งที่ 1
[15/09/50]  ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ. มรภ.นครปฐม เข้าร่วมประชุมเรื่องการเร่งรัดการเบิก - จ่ายเงินกองทุน กรอ.
 
 
     
   
 

 
ติดต่อเรา
 


ที่อยู่

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

info_npru@yahoo.com
โทร. (034) 261021 – 36 ต่อ 765 , 1852 (034) 261096
โทรสาร (034) 261096
ติดต่อ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กองทุน กยศ.

My link
.....................................................................................................
+ http://ps.npru.ac.th/icl
+ http://nls.npru.ac.th/npru/

 
 
© COPYRIGHT 2009 :: ps.npru.ac.th/icl/ :: ALL RIGHTS RESERVED ::