หน้าหลัก
..................................................................
ทุนการศึกษา
..................................................................
จัดหางาน
..................................................................
กองทุน กยศ.
..................................................................
กองทุนเงิน กรอ.
..................................................................
 
 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ
..................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายใน
..................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก
..................................................................
ข่าวโฮมรูมประจำสัปดาห์ กยศ.
..................................................................
ข่าวกยศ.
..................................................................
ข่าว กรอ.
..................................................................
ข่าวกิจกรรมเครือข่ายกองทุน
 
ข่าวบริการอาชีพและตำแหน่งงานว่าง
 
ผลงานดีเด่น
..................................................................
รูปผลงานดีเด่น
..................................................................
ผู้ดูแลระบบ
..................................................................
 
ศึกษาการกู้ยืมผ่านระบบ NPRU Loan
..................................................................
ศึกษาการกู้ยืมผ่าน e-Studentloan
..................................................................
www.studentloan.ktb.co.th
..................................................................
www.studentloan.or.th
..................................................................
ตรวจสอบยอดหนี้ผู้กู้
..................................................................
ขณะนี้ onlines  4 คน
เริ่มนับ 24/06/48
กยศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพ ระหว่างศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวะศึกษา และระดับอุดมศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครองและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม โดยมุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมจะสามารถเล่าเรียนได้จนสำเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตสำนึกในการชำระหนี้คืนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไป
[10/04/56]  ฝ่ายกองทุน กยศ. ม.ราชภัฏนครปฐม จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุน กยศ
[04/04/56]  ผู้แทน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม / สาขา ม.ราชภัฏนครปฐม มอบของที่ระลึกหัวหน้ากองทุน กยศ. ม.ราชภัฏนครปฐม
[04/04/56]  ผู้แทนฝ่ายราชการสัมพันธ์ 1 สายงานธุรกิจภาครัฐ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ เข้ามอบของที่ระลึกหัวหน้ากองทุน กยศ. เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2556
[04/04/56]  ฝ่ายกองทุน กยศ. ม.ราชภัฏนครปฐม จัดกิจกรรม “การปลูกจิตสำนึกสำหรับการเป็นผู้กู้ที่ดีและการชำระหนี้คืนกองทุนฯ” ครั้งที่ 2
[04/04/56]  บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม สาขา มรภ.นครปฐม มอบจักรยานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯ ของสถานศึกษา
 
 
 
 
© COPYRIGHT 2009 :: ps.npru.ac.th/icl/ :: ALL RIGHTS RESERVED ::