ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
81061
Online User Online3
Today Today22
Yesterday Yesterday43
ThisMonth This Month1,072
LastMonth Last Month1,672
ThisYear This Year18,189
LastYear Last Year25,844

         สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ บริหารจัดการ ประสานงานและบริการเกี่ยวกับด้านบุคลากร งบประมาณ การพัสดุครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีชื่อว่า “สำนักงานอธิการ” ที่ตั้งสำนักงานอธิการบดี อยู่ ณ อาคาร A1 มีการจัดองค์การภายในประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ 12 ฝ่าย ดังนี้

        มีการจัดองค์การภายนประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ 12 ฝ่าย คือ
        1. ฝ่ายเลขานุการ
        2. ฝ่ายการเงิน
        3. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
        4. ฝ่ายธุรการ
        5. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
        6. ฝ่ายพัสดุ
        7. ฝ่ายยานพาหนะ
        8. ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล
        9. ฝ่ายสวัสดิการ
        10. ฝ่ายอาคารสถานที่
        11. ฝ่ายโสตทัศนอุปกรณ์
        12. ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร

         ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ได้มีผลบังคับใช้ โดยได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2538 และมีผลบังคับ ใช้ในวันที่ 25 มิถุนายน 2538 ทำให้วิทยาลัยครูนครปฐมเปลี่ยนชื่อมาเป็น “สถาบันราชภัฏนครปฐม” ได้มีการเปลี่ยนแปลงการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบัน โดยเฉพาะ สำนักงานอธิการ ได้เปลี่ยนมาเป็น “สำนักงานอธิการบดี” และมีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้บริหารงานสูงสุด และในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏนครปฐม จึงได้รับการจัดตั้งเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” จนถึงปัจจุบัน

        รายชื่อผู้เคยดำรงตำแหน่งบริหารสำนักงานอธิการบดี (ตั้งแต่ปี 2519 - ปัจจุบัน)

 

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชำนาญ  อินทจักร์  พ.ศ. 2519 -  พ.ศ. 2527
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุทธิณีย์   เถาทับนุ่ม  พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2542
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์  โอศรีสกุล   พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2545
  4. นางรัตนา  จันทนากร  พ.ศ. 2545 -  พ.ศ. 2550 (11 เมษายน 2550)
  5. รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ   ปริสุทธกุล  พ.ศ. 2550 -  พ.ศ. 2552
  6. นางรัตนา จันทนาการ พ.ศ. 2552 -  พ.ศ. 2556
  7. อาจารย์ ดร.สุมาลี สิกเเสน พ.ศ. 2556 -  พ.ศ. 2557
  8. อาจารย์ ดร.ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม  พ.ศ. 2557 -  พ.ศ. 2558
  9. อาจารย์ ดร.สุมาลี สิกเสน พ.ศ. 2558 -  พ.ศ. 2560
  10. นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล พ.ศ. 2560  - ปัจจุบัน

         ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2549 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549 ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

        1. กองกลาง
        2. กองนโยบายและแผน
        3. กองพัฒนานักศึกษา

        ต่อมาสำนักงานอธิการบดีได้ย้ายมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 ปัจจุบันมีบุคลากรปฏิบัติงานตามพันธกิจ ประจำอยู่หน่วยงานต่างๆ จำนวนทั้งหมด 105 คน ประกอบด้วย

ประเภทบุคลากร
จำนวน (คน)
ข้าราชการพลเรือน สายวิชาการ
-
ข้าราชการพลเรือน สายสนับสนุน
7
ลูกจ้างประจำ
9
พนักงานราชการ สายวิชาการ
-
พนักงานราชการ สายสนับสนุน
9
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
-
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
62
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
66
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
11
รวม
164