ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
81065
Online User Online1
Today Today26
Yesterday Yesterday43
ThisMonth This Month1,076
LastMonth Last Month1,672
ThisYear This Year18,193
LastYear Last Year25,844

ประเด็นยุทธศาสตร์         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
                                    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ และสร้างเสริมสถานที่ประกอบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
                                    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

เป้าประสงค์                    เป้าประสงค์ที่  1  บัณฑิตมีคุณสมบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
                                    เป้าประสงค์ที่  2  สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
                                    เป้าประสงค์ที่  3  มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามหลักธรรมภิบาล

               

กลยุทธ์                         1. สนับสนุนนักศึกษาแข่งขันในเวทีระดับชาติ/ นานาชาติ
                                    2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาบัณฑิต
                                    3. พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
                                    4. พัฒนาสู่ Green & Clean University
                                    5. พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ
                                    6. สร้างแรงจูงใจในการทำงาน
                                    7. พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
                                    8. พัฒนาทักษะงานวิจัยของบุคลากร
                                    9. สนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
                                    10. พัฒนาบุคลากรเพื่อทดแทนงาน
                                    11. พัฒนาการบริการครบวงจร
                                    12. พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน