ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
54576
Online User Online1
Today Today22
Yesterday Yesterday32
ThisMonth This Month1,174
LastMonth Last Month2,169
ThisYear This Year17,548
LastYear Last Year28,681

 
 
อาจารย์ ดร.สุมาลี สิกเสน
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
     

นางพรทิพา  ด้วงพิบูลย์
รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง

นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

อาจารย์ชูชีพ คงมีชนม์
รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
     

​นางวงษ์เดือน ก่วยสกุล
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
   
     

นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย
หัวหน้างานการเงินและการบัญชี
   
     

นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว
หัวหน้างานพัสดุ
   
     

นางสาวนันท์นภัส ประสพสุข
หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
   
     

นายสุปัญญา สุสวัสดิ์ทองคำ
รักษาการหัวหน้างาน
อาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
   
     

นางพรทิพา ด้วงพิบูลย์
หัวหน้างานประชุมและพิธีการ
   
     

นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม
หัวหน้างานรายได้และทรัพย์สิน
   
     

นางสาวโสภิตา พูนศรี
รักษาการหัวหน้างานกฏหมายและนิติการ