ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
50950
Online User Online1
Today Today57
Yesterday Yesterday59
ThisMonth This Month2,555
LastMonth Last Month2,974
ThisYear This Year13,922
LastYear Last Year28,681

  บุคลากรกองนโยบายและแผน  
     
     
 


นางศิริพร   โรจน์พิทักษ์กุล
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 

 
     


นางจันทกานต์   ภาตินทุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวสุวรรณา   บ่อยกระโทก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวสุคนทา   จันทร์เขียว
อาจารย์

     


นางสาวสาวิตรี   ไทรเขื่อนขันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 
นางสาววัญวิริญจ์   แจ้งพลอย
นักวิเทศสัมพันธ์