ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
58639
Online User Online1
Today Today39
Yesterday Yesterday26
ThisMonth This Month1,428
LastMonth Last Month1,915
ThisYear This Year21,611
LastYear Last Year28,681

  บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา  
     
     

 

 

 

งานบริหารทั่วไป งานพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ

 

คำอธิบาย: http://dept.npru.ac.th/std/data/images/e1.jpg        

นางสาวศรัณย์รมย์  ภู่ระหงษ์
รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป

 

 คำอธิบาย: http://dept.npru.ac.th/std/data/images/e12.jpg

นายดำรงศิลป์  มาเจริญ
รักษาการหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

 

คำอธิบาย: http://dept.npru.ac.th/std/data/images/e15.jpg

นายยุทธพงษ์  นวมอารีย์
รักษาการหัวหน้างานบริการและสวัสดิการ