ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
165728
Online User Online1
Today Today89
Yesterday Yesterday162
ThisMonth This Month2,335
LastMonth Last Month982
ThisYear This Year3,317
LastYear Last Year17,186


                สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นมาอันยาวนานเคียงคู่กับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ.2518 จนกระทั่งมีกฏกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2547 ได้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แบ่งเป็น 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย    ซึ่งมีสำนักงานอธิการบดีเป็นส่วนราชการหนึ่งใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2549 ประกาศลงใน

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549 ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีเป็น 3 กอง ได้แก่

                 กองกลาง โดยมีหน่วยงานย่อยดังนี้

                      1. งานบริหารทั่วไป

                          - หน่วยงานประชาสัมพันธ์

                          - หน่วยยานพาหนะ

                          - หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

                      2. งานการเงินและบัญชี

                      3. งานพัสดุ

                      4. งานบริหารทรัพยากรบุคคล

                      5. งานประชุมและพิธีการ

                      6. งานสวัสดิการ รายได้และทรัพย์สิน

                      7. งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

                      8. งานกฏหมายและนิติการ

                 กองนโยบายและแผน

                 กองพัฒนานักศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ


               สำนักงานอธิการบดีเป็นศูนย์กลางการบริหารงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย มีพันธกิจที่สำคัญ ในการดำเนินการด้านการบริหารงานทั่วไป

การจัดประชุมและงานพิธีการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและพัสดุ การดำเนินการด้านกฏหมายและนิติกรรม การจัดหารายได้จากทรัพย์สิน

การพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การให้บริการยานพาหนะ การจัดสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และงานงบประ

มาณ การพัฒนาเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ งานพัฒนานักศึกษาและส่ง

เสริมกิจการนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ทุนเพื่อการศึกษา

 รายชื่อผู้เคยดำรงตำแหน่งบริหารสำนักงานอธิการบดี (ตั้งแต่ปี 2519 - ปัจจุบัน)

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชำนาญ  อินทจักร์  พ.ศ. 2519 -  พ.ศ. 2527
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุทธิณีย์   เถาทับนุ่ม  พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2542
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์  โอศรีสกุล   พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2545
  4. นางรัตนา  จันทนากร  พ.ศ. 2545 -  พ.ศ. 2550 (11 เมษายน 2550)
  5. รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ   ปริสุทธกุล  พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552
  6. นางรัตนา จันทนาการ พ.ศ. 2552 -  พ.ศ. 2556
  7. อาจารย์ ดร.สุมาลี สิกเเสน พ.ศ. 2556 -  พ.ศ. 2557
  8. อาจารย์ ดร.ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม  พ.ศ. 2557 -  พ.ศ. 2558
  9. อาจารย์ ดร.สุมาลี สิกเสน พ.ศ. 2558 -  พ.ศ. 2560
  10. นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล พ.ศ. 2560  - ปัจจุบัน