ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
93139
Online User Online1
Today Today62
Yesterday Yesterday23
ThisMonth This Month742
LastMonth Last Month1,119
ThisYear This Year7,548
LastYear Last Year22,719


               เอกลักษณ์ : บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

            อัตลักษณ์ : พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา