ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
95447
Online User Online1
Today Today24
Yesterday Yesterday31
ThisMonth This Month712
LastMonth Last Month1,208
ThisYear This Year9,856
LastYear Last Year22,719


               เอกลักษณ์ : บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

            อัตลักษณ์ : พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา