ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
159636
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday12
ThisMonth This Month36
LastMonth Last Month962
ThisYear This Year14,411
LastYear Last Year16,534


               เอกลักษณ์ : บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

            อัตลักษณ์ : พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา