ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
102371
Online User Online1
Today Today48
Yesterday Yesterday42
ThisMonth This Month843
LastMonth Last Month1,215
ThisYear This Year2,058
LastYear Last Year14,722


               เอกลักษณ์ : บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

            อัตลักษณ์ : พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา