ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
84566
Online User Online1
Today Today66
Yesterday Yesterday33
ThisMonth This Month542
LastMonth Last Month1,838
ThisYear This Year21,694
LastYear Last Year25,844


               เอกลักษณ์ : บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

            อัตลักษณ์ : พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา