ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
110824
Online User Online1
Today Today32
Yesterday Yesterday34
ThisMonth This Month860
LastMonth Last Month1,193
ThisYear This Year10,511
LastYear Last Year14,722


               เอกลักษณ์ : บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

            อัตลักษณ์ : พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา