ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
141111
Online User Online1
Today Today25
Yesterday Yesterday50
ThisMonth This Month1,169
LastMonth Last Month1,079
ThisYear This Year12,420
LastYear Last Year14,438


               เอกลักษณ์ : บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

            อัตลักษณ์ : พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา