ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
110829
Online User Online1
Today Today37
Yesterday Yesterday34
ThisMonth This Month865
LastMonth Last Month1,193
ThisYear This Year10,516
LastYear Last Year14,722


               ส. = สนับสนุนพันธกิจ หมายถึง เป็นหน่วยสนับสนุนหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งพัฒนาองค์กรให้บรรลุสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

               น. = นวัตกรรม หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิด หรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตาม เข้ามาใช้ในระบบการศึกษา

เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิม ให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรง

จูงใจในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน

               อ. = อาสา หมายถึง การทำงานด้วยความสมัครใจเพื่อประโยชน์แห่งส่วนรวม เสียสละ ป้องกัน แก้ไขปัญหา โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นเงิน

หรือสิ่งอื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น